AQ PLASTRONIC
Стандарти за качество
EN - ISO 9001:2000

Условия за ползване

Уважаеми клиенти и партньори,

Осъществявайки достъп до и използвайки Сайта (www.aqplastronic.com), Вие приемате тези Условия без ограничения.
Ако не сте съгласни с Условията за ползване, Ви умоляваме да напуснете Сайта.

Собственост

Правата върху дизайна и съдържанието на този сайт са запазени за “АК Пластроник” АД, гр. Велико Търново, ул. “Сан Стефано” 32, наричано по-долу "АК Пластроник" АД или 'Дружеството', което дружество е правоприемник на “Системи за телеобработка и мрежи” АД, гр. В. Търново.

Съдържание

Предоставената информация на страниците на този сайт се обновява периодично. Информацията в зоната за дистрибутори е достъпна за дистрибуторите на "АК Пластроник" АД, които притежават лично потребителско име и парола за достъп до тази зона. Информацията в Зоната за дистрибутори не може да се счита за напълно изчерпателна относно сервизното обслужване на изделията на “АК Пластроник” АД, следователно “АК Пластроник” АД не носи отговорност за щети, причинени от недостатъчна информация в зоната за дистрибутори. Моля, за по-изчерпателна информация относно програмирането и сервизното обслужване на изделията на “АК Пластроник” АД, обръщайте се към съответните лица, посочени в страницата “Контакти”.

Защитеност на информацията

Информацията на страниците на уеб страницата на “АК Пластроник” АД разкрива бизнес информация на нашите дистрибутори и партньори, необходима за осъществяване на търговската дейност на дружеството и неговите партньори и дистрибутори.

Ние не предоставяме лични данни на трета страна без изричното съгласие на ползвателите на сайта или заинтересованите лица (физически и юридически), освен когато законът или властите ги изискват.

“АК Пластроник", логото и имената на продуктите на “АК Пластроник” АД са регистрирани търговски марки на “АК Пластроник” АД. Всички други търговски марки са регистрирани от съответния притежател. 

Връзките в сайта на “АК Пластроник” АД водят до съответните интернет страници на други компании. Правилата и условията за ползване на страниците на други компании са изрично указани в съответните сайтове и нямат никаква – пряка или косвена – връзка с Условията за ползване на сайта на “АК Пластроник” АД. “АК Пластроник” АД не може да носи отговорност при щети, причинени от посещаването или използването на интернет сайтовете на други компании.

“АК Пластроник”АД не може да бъде държано под отговорност за всякакъв вид щети, възникнали в резултат на непреодолима сила, като и на причини, вън от волята на дружеството, довели до невъзможност за достъп до сайта или до невъзможност за своевременна промяна на информацията, публикувана в сайта.

Дружеството си запазва правото да изменя и допълва информацията в сайта, както и да определя сроковете за това.


© 2005, AQ PLASTRONIC

За нас | Партньорство | Дистрибутори | Контакти | Новини | Условия за ползване
 
Studio ITTI
Web Based Solutions